Server 2 - DigitalOcean US Server Imgur
  • File ảnh tối đa 5MB - Max 5MB filesize
  • Không up ảnh có bản quyền - No copyrighted content
  • Không up ảnh trái pháp luật (child porn) - No illegal content
  • Hỗ trợ trực tiếp: fb.com/dfmcvn

  • Vui lòng sử dụng Vultr SGP để cho tốc độ tốt nhất về Việt Nam